Click here to have a similar A+ quality paper

Order Now

Growing up in Russia today. Kak u vzroslyx. Katq uexala uhit;sq v Ameriku. ?Kogda mne bylo 15 let q rasstalas; s roditelqmi i uexala v absol[tno hu?u[ stranu, gde ne znala ni odnoj ?ivoj duwi, ne predstavlqla, gde budu ?it; i kak budu ob]at;sq s l[d;mi ne govorq]imi na mo\m rodnom qzyke. Kak ni stranno, q sovsem ne pere?ivala, uez?aq iz Moskvy. Delo v tom, hto q byla shastliva potomu hto q voplotila svo[ mehtu v real;nost;. No po pril\te v Vawingtone q vpala v kul;turnyj wok. Pervu[ nedel[ pohti ni s kem ne razgovarivala, ohen; skuhala po roditelqm. Adaptirovat;sq v novoj srede mne ohen; pomogala sem;q u kotoroj q ?ila. Amerikanskaq sem;q poznakomila menq so svoimi druz;qmi. Odnako xost-mama ne razrewala mne xodit; na veherinki. Estestvenno q buntovala. Ved; ne priexala q v Ameriku, htoby doma sidet;? Stalo nemnogo pro]e kogda q nahala xodit; v mestnu[ wkolu. Tam q bystro nawla sebe druzej s kotorymi q veselo provodila vremq. Byli konehno nepriqtnye momenty, kotorye menq rasstraivali. Naprimer, nekotorye studenty ser;\zno govorili, hto q kommunistka i priexala v Ameriku v kahestve wpiona. Drugie pridumyvali istorii o tom, hto q xohu uvesti parnq u svoej podrugi. ?iznennyj opyt na kakoj drugoj.? Anton ?iv\t odin s 15 let. ?Kogda mne bylo 15 let roditeli kupili novu[ kvartiru na drugom konce Moskvy. Problema byla v tom, hto na tot moment q tol;ko okonhil 10-j klass, i menqt; wkolu na poslednem godu obuheniq bylo nerazumno, a ezdit; ka?doe utro na drugoj konec Moskvy?tem bolee. Ponahalu mama s papoj da?e ne dumat; ne xoteli o tom, hto q smogu ?it; odin. No ?it; odnomu vsegda bylo moej mehtoj i nakonec roditeli soglasilis;. Snahala q s vostorgom vstretil novu[ kvartiru, samostoqtel;nu[ i svobodnu[ ?izn;. No mne nado bylo kupit; produkty, ubrat; vo vsej kvartire, postirat;, pomyt; posudu, prigotovit; edu i sdelat; domawnie zadaniq. Prosto ne xotelos; gulqt; do polunohi, ustraivat; veherinki. I postepenno q stal skuhat; po roditelqm. V kvartire mne tak odinoko, da?e kot pereexal vmeste s roditelqmi. Esli hestno, ne mogu skazat;, hto q v vostorge ot sobstvennoj ?izni. Konehno q stal bolee otvetstvennym, sam nauhilsq organizovat; svo\ vremq. No xotq ?izn; otdel;no ot roditelej da\t mnogo svobody, duma[, q vs\-taki snova nahnu ?it; s nimi kogda postupl[ v universitet.? 45 5 50 10 55 15 60 20 65 25 70 30 75 35 V osnovnom, q rada, hto v moej Viktor nahal rabotat; v 14 let. ?izni byl takoj period. Q ohen; ?Hestno govorq q nahal rabotat; ne povzroslela za /to vremq, nauhilas; ot nehego delat; i ne radi togo, htoby 40 byt; sil;noj, samostoqtel;noj, komu-to hto-to dokazat;, a prosto uverennoj v sebe. Poezdka v Ameriku dala mne dejstvitel;no mnogoe i potomu hto kogda mne bylo 14 let u q by ni za hto ne promenqla /tot papy nahalis; problemy s biznesom, [X062/12/01] Page two 80 85 a poz?e on i ostalsq bez raboty. Togda q ponql, hto xohu pomoh; svoej sem;e, xohu sam sebq obespehivat;. Moim pervym mestom raboty stalo mesto naprotiv vyxoda u stancii metro. Q razdaval tam reklamnye listovki. Platili kopejki, no q vs\ ravno byl bezumno gord soboj. Q bol;we ne prosil u roditelej den;gi na ode?du i karmannye rasxody. V 15 let q naw\l rabotu oficiantom v kafe. Snahala ohen; trudno bylo% q ne spravlqlsq s zakazami, ronql polnye podnosy, ne poluhal haevyx, ne huvstvoval nog posle raboty, zasypal na urokax, zabyval tusovki 100 s druz;qmi. U menq pohti ne bylo vyxodnyx. No postepenno q privyk k takomu ritmu ?izni. Sejhas q rabota[ v tom ?e kafe, uhus; na fakul;tete biznesa i 105 planiru[ uspewnu[ kar;eru. Q ne ?ale[, hto moq ?izn; slo?ilas; tak, hto q byl vynu?den pojti rabotat;, buduhi pohti reb\nkom. Zato v 15 let q nauhilsq pravil;no 110 raspredelqt; rasxody, bere?no otnosit;sq k ve]am i rasshityvat; tol;ko na sebq.& 90 95 Questions 1. Katya (lines 1– 44) (a) Katya was happy to go to America despite her concerns. Give one example of her concerns. (b) How did she feel when she first arrived in America? (c) What comments did some of the American students make which upset Katya? (d) According to Katya, how has the trip to America changed her? 2. Anton (lines 45–78) (a) Why did Anton not want to move to another part of Moscow with his parents? (b) How did running a home affect his social life? (c) How has living in a flat on his own changed Anton? (d) What decision has he come to regarding his future and why? 3. Viktor (lines 79–113) (a) Mention any two reasons Viktor gives for wanting to find a job when he was 14. (b) What was his first job and why did he feel proud of himself? (c) Give two examples of the problems Viktor had when he first worked as a waiter. (d) Mention one reason why Viktor does not regret having had a job since the age of 14. 4. Translate into English: ^Amerikanskaq sem;q . . . mestnu[ wkolu.& (lines 19 – 26) [Turn over for SECTION II—DIRECTED WRITING on Page four Page three Marks 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 (20) 10 (30) [X062/12/01] SECTION II—DIRECTED WRITING Last summer you had a job working in a souvenir shop in Moscow. You have been asked to write a report in Russian for your school website. You must include the following information and you should try to add other relevant details: • how you travelled to Moscow and what you did during the journey • your accommodation • your working day in the souvenir shop and how you got on with your colleagues in the shop • what you did in your free time • how you found living and working in Russia • what you got out of the experience. Your report should be 150 –180 words in length. Marks will be deducted for any area of information that is omitted. Marks (15) [END OF QUESTION PAPER] [X062/12/01] Page four FOR OFFICIAL USE Examiner’s Marks A B Total Mark X062/12/02 NATIONAL QUALIFICATIONS 2012 FRIDAY, 1 JUNE 3.00 PM – 4.00 PM RUSSIAN HIGHER Listening/Writing Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre Town Forename(s) Surname Date of birth Day Month Year Scottish candidate number Number of seat Do not open this paper until told to do so. Answer Section A in English and Section B in Russian. Section A Listen carefully to the recording with a view to answering, in English, the questions printed in this answer book. Write your answers clearly and legibly in the spaces provided after each question. You will have 2 minutes to study the questions before hearing the dialogue for the first time. The dialogue will be played twice, with an interval of 2 minutes between the two playings. You may make notes at any time but only in this answer book. Score out any notes before you hand in the book. Move on to Section B when you have completed Section A: you will not be told when to do this. Section B Do not write your response in this book: use the 4 page lined answer sheet. You will be told to insert the answer sheet inside this book before handing in your work. You may consult a Russian dictionary at any time during both sections. Before leaving the examination room you must give this book to the Invigilator. If you do not, you may lose all the marks for this paper. PB X062/12/02 6/310 *X062/12/02* © Section A Masha and Petya are discussing how Russians view sport. 1. What are the main sports practised in Russia in schools in (a) warm weather? DO NOT WRITE IN THIS MARGIN Marks 1 (b) winter? 1 2. (a) Why does Masha not enjoy PE at school? 2 (b) What problems do PE teachers face? 2 3. (a) Why do many young people go to the gym? 1 (b) What disadvantage is mentioned? 1 4. Why are skiing and skating still popular activities in Russia? 1 [X062/12/02] Page two DO NOT WRITE IN THIS MARGIN Marks 5. According to Masha, why do many Russian footballers spend a large part of their careers abroad? 2 6. Give one reason why football sometimes has a poor reputation. 1 7. (a) What activity has more appeal to girls? 1 (b) Why is this? 2 8. Some Russians do not participate in sport. What does sport mean to them? 1 9. According to Masha, what prevents young Russians from succeeding in sport? 2 10. What steps is the government taking to encourage people to lead a more active life? 2 (20) [Turn over for Section B on Page four [X062/12/02] Page three Section B Kaku[ rol; sport igraet v vawej ?izni* Hem e]\ vy zanimaetes; v svobodnoe vremq* Vy ?iv\te zdorovo* Napiwite 120 ?150 slov o svoix mneniqx? Marks 10 (30) USE THE 4 PAGE LINED ANSWER SHEET FOR YOUR ANSWER TO SECTION B [END OF QUESTION PAPER] [X062/12/02] Page four X062/12/12 NATIONAL QUALIFICATIONS 2012 FRIDAY, 1 JUNE 3.00 PM – 4.00 PM RUSSIAN HIGHER Listening Transcript This paper must not be seen by any candidate. The material overleaf is provided for use in an emergency only (eg the recording or equipment proving faulty) or where permission has been given in advance by SQA for the material to be read to candidates with additional support needs. The material must be read exactly as printed. PB X062/12/12 6/390 *X062/12/12* © Russian Transcript—Higher Instructions to reader(s): The dialogue below should be read in approximately 5½ minutes. On completion of the first reading, pause for two minutes, then read the dialogue a second time. Where special arrangements have been agreed in advance to allow the reading of the material, those sections marked (m) should be read by a male speaker and those marked (f) by a female. Candidates have two minutes to study the questions before the transcript is read. Masha and Petya are discussing how Russians view sport. (m) (f) Ma?wa, ska?i?, sport zanima?et va??noe me?sto v Rossi?i* ??to zavi?sit ot mno?gogo. Naprime?r, v wko?le u nas est; uro?ki fizkul;tu?ry. No oni? ne o?hen; intere?snye% v t\ploe vre?mq my zanima?emsq l\gkoj atle?tikoj v wko?l;nom dvore? i?li na bli?a?jwem stadio?ne, a zimo?j igra?em v basketbo?l i?li volejbo?l. Proble?ma v tom, hto net vy?bora, po/?tomu nam vsem sku?hno. Naw uhi?tel; ne o?hen; interesu?etsq svoe?j rabo?toj, i ne o?hen; vooduwevlq?et uheniko?v. (m) (f) Pohemu? /?to tak* Zna?ew;, neudivi?tel;no, tak kak zarpla?ty u uhitele?j v osnovno?m ma?len;kie. Mno?gie uheniki? ne xo?dqt na /?ti uro?ki, a ne?kotorym pro?sto ne oxo?ta pereodeva?t;sq. Oni? predpohita?[t de?lat; doma?wn[[ rabo?tu po drugi?m predme?tam. A vne wko?ly, kaki?mi vi?dami spo?rta oby?hno zanima?[tsq* Mno?gie molody?e l[?di zanima?[tsq v sportza?le, oso?benno te, kto xotq?t xorowo? vy?glqdet;. No, kone?hno, /?to dostu?pno ne vsem?hem lu?hwe sportza?l, tem doro??e aboneme?nt. E]\, mno?gie kata?[tsq na ly??ax i kon;ka?x potomu? hto zima? dli?nnaq. Te?nnis to??e populq?ren, no /?to do?rogo. Mno?gie ru?sskie sportsme?ny igra?[t za evrope?jskie koma?ndy i?li provo?dqt bo?l;wu[ hast; kar;e?ry za-grani?cej. Pohemu? tak* Q du?ma[, oni? predpohita?[t evrope?jskij stil; ?i?zni?oni? xotq?t stat; bo?lee izve?stnymi. Futbo?l associi?ruetsq s me?nee priq?tnymi soby?tiqmi, iz-za besporq?dkov, ko?torye ustra?iva[t futbo?l;nye fana?ty. Ka??etsq ma?l;hiki predpohita?[t zanima?t;sq spo?rtom. A de?vuwki?hem oni zanima?[tsq* Ta?ncy ha?sto privleka?[t de?vuwek, kak sovreme?nnye, tak i klassi?heskaq xoreogra?fiq. ??to skoree? isku?sstvo, hem sport. Tak kak bale?t v Rossi?i vsegda? ime?l otli?hnu[ reputa?ci[, mno?gie rodi?teli otda[?t svoi?x do?hek v bale?tnye wko?ly, nade?qs; odna??dy uvi?det; svoi?x dete?j na sce?ne Bol;wo?go Tea?tra. Kak ty shita?ew; sego?dnq v Rossi?i vse interesu?[tsq spo?rtom* Po-mo?emu ne vse zanima?[tsq spo?rtom, a udivi?tel;no bol;wo?e koli?hestvo l[de?j, ne o?hen; interesu?[]ixsq spo?rtom, smo?trqt sorevnova?niq, v ko?toryx vystupa?[t populq?rnye sportsme?ny. Proble?ma v tom, hto ne ka??dyj molodo?j helove?k ime?et vozmo??nost; na xoro?wee sporti?vnoe obrazova?nie. A e]\, tre?nery pro?sto ne zameha?[t tala?ntlivyx dete?j. Mno?gie tala?ntlivye de?ti osta[?tsq nezame?hennymi. Nade?[s;, /?ta situa?ciq izme?nitsq dosta?tohno sko?ro. (m) (f) (m) (f) (m) (f) (m) (f) [X062/12/12] Page two (m) (f) Kaki?e me?ry prinima?et pravi?tel;stvo, hto?by l[?di veli? bo?lee zdoro?vyj o?braz ?i?zni* V razli?hnyx mass-me?dia dosta?tohno mno?go informa?cii o zdoro?vom o?braze ?i?zni?stat;i? v gaze?tax, pereda?hi po ra?dio i televi?deni[. Ta?k?e poqvlq?etsq vs\ bo?l;we i bo?l;we socia?l;noj rekla?my, naprime?r plaka?ty s devi?zom ?ska?i?? net ?kure?ni[?? na u?licax go?roda.

Growing up in Russia today.

Kak u vzroslyx.
Katq uexala uhit;sq v Ameriku. ?Kogda mne bylo 15 let q rasstalas; s roditelqmi i uexala v absol[tno hu?u[ stranu, gde ne znala ni odnoj ?ivoj duwi, ne predstavlqla, gde budu ?it; i kak budu ob]at;sq s l[d;mi ne govorq]imi na mo\m rodnom qzyke. Kak ni stranno, q sovsem ne pere?ivala, uez?aq iz Moskvy. Delo v tom, hto q byla shastliva potomu hto q voplotila svo[ mehtu v real;nost;. No po pril\te v Vawingtone q vpala v kul;turnyj wok. Pervu[ nedel[ pohti ni s kem ne razgovarivala, ohen; skuhala po roditelqm. Adaptirovat;sq v novoj srede mne ohen; pomogala sem;q u kotoroj q ?ila. Amerikanskaq sem;q poznakomila menq so svoimi druz;qmi. Odnako xost-mama ne razrewala mne xodit; na veherinki. Estestvenno q buntovala. Ved; ne priexala q v Ameriku, htoby doma sidet;? Stalo nemnogo pro]e kogda q nahala xodit; v mestnu[ wkolu. Tam q bystro nawla sebe druzej s kotorymi q veselo provodila vremq. Byli konehno nepriqtnye momenty, kotorye menq rasstraivali. Naprimer, nekotorye studenty ser;\zno govorili, hto q kommunistka i priexala v Ameriku v kahestve wpiona. Drugie pridumyvali istorii o tom, hto q xohu uvesti parnq u svoej podrugi. ?iznennyj opyt na kakoj drugoj.? Anton ?iv\t odin s 15 let. ?Kogda mne bylo 15 let roditeli kupili novu[ kvartiru na drugom konce Moskvy. Problema byla v tom, hto na tot moment q tol;ko okonhil 10-j klass, i menqt; wkolu na poslednem godu obuheniq bylo nerazumno, a ezdit; ka?doe utro na drugoj konec Moskvy?tem bolee. Ponahalu mama s papoj da?e ne dumat; ne xoteli o tom, hto q smogu ?it; odin. No ?it; odnomu vsegda bylo moej mehtoj i nakonec roditeli soglasilis;. Snahala q s vostorgom vstretil novu[ kvartiru, samostoqtel;nu[ i svobodnu[ ?izn;. No mne nado bylo kupit; produkty, ubrat; vo vsej kvartire, postirat;, pomyt; posudu, prigotovit; edu i sdelat; domawnie zadaniq. Prosto ne xotelos; gulqt; do polunohi, ustraivat; veherinki. I postepenno q stal skuhat; po roditelqm. V kvartire mne tak odinoko, da?e kot pereexal vmeste s roditelqmi. Esli hestno, ne mogu skazat;, hto q v vostorge ot sobstvennoj ?izni. Konehno q stal bolee otvetstvennym, sam nauhilsq organizovat; svo\ vremq. No xotq ?izn; otdel;no ot roditelej da\t mnogo svobody, duma[, q vs\-taki snova nahnu ?it; s nimi kogda postupl[ v universitet.? 45

5

50

10

55

15

60

20

65

25

70

30

75

35

V osnovnom, q rada, hto v moej Viktor nahal rabotat; v 14 let. ?izni byl takoj period. Q ohen; ?Hestno govorq q nahal rabotat; ne povzroslela za /to vremq, nauhilas; ot nehego delat; i ne radi togo, htoby 40 byt; sil;noj, samostoqtel;noj, komu-to hto-to dokazat;, a prosto uverennoj v sebe. Poezdka v Ameriku dala mne dejstvitel;no mnogoe i potomu hto kogda mne bylo 14 let u q by ni za hto ne promenqla /tot papy nahalis; problemy s biznesom, [X062/12/01] Page two

80

85

a poz?e on i ostalsq bez raboty. Togda q ponql, hto xohu pomoh; svoej sem;e, xohu sam sebq obespehivat;. Moim pervym mestom raboty stalo mesto naprotiv vyxoda u stancii metro. Q razdaval tam reklamnye listovki. Platili kopejki, no q vs\ ravno byl bezumno gord soboj. Q bol;we ne prosil u roditelej den;gi na ode?du i karmannye rasxody. V 15 let q naw\l rabotu oficiantom v kafe. Snahala ohen; trudno bylo% q ne spravlqlsq s zakazami, ronql polnye podnosy, ne poluhal haevyx, ne huvstvoval nog posle raboty,

zasypal na urokax, zabyval tusovki 100 s druz;qmi. U menq pohti ne bylo vyxodnyx. No postepenno q privyk k takomu ritmu ?izni. Sejhas q rabota[ v tom ?e kafe, uhus; na fakul;tete biznesa i 105 planiru[ uspewnu[ kar;eru. Q ne ?ale[, hto moq ?izn; slo?ilas; tak, hto q byl vynu?den pojti rabotat;, buduhi pohti reb\nkom. Zato v 15 let q nauhilsq pravil;no 110 raspredelqt; rasxody, bere?no otnosit;sq k ve]am i rasshityvat; tol;ko na sebq.&

90

95

Questions 1. Katya (lines 1– 44) (a) Katya was happy to go to America despite her concerns. Give one example of her concerns. (b) How did she feel when she first arrived in America? (c) What comments did some of the American students make which upset Katya? (d) According to Katya, how has the trip to America changed her? 2. Anton (lines 45–78) (a) Why did Anton not want to move to another part of Moscow with his parents? (b) How did running a home affect his social life? (c) How has living in a flat on his own changed Anton? (d) What decision has he come to regarding his future and why? 3. Viktor (lines 79–113) (a) Mention any two reasons Viktor gives for wanting to find a job when he was 14. (b) What was his first job and why did he feel proud of himself? (c) Give two examples of the problems Viktor had when he first worked as a waiter. (d) Mention one reason why Viktor does not regret having had a job since the age of 14. 4. Translate into English: ^Amerikanskaq sem;q . . . mestnu[ wkolu.& (lines 19 – 26) [Turn over for SECTION II—DIRECTED WRITING on Page four Page three

Marks

1 2 2 2

1 1 2 2

2 2 2 1 (20) 10 (30)

[X062/12/01]

SECTION II—DIRECTED WRITING Last summer you had a job working in a souvenir shop in Moscow. You have been asked to write a report in Russian for your school website. You must include the following information and you should try to add other relevant details: • how you travelled to Moscow and what you did during the journey • your accommodation • your working day in the souvenir shop and how you got on with your colleagues in the shop • what you did in your free time • how you found living and working in Russia • what you got out of the experience. Your report should be 150 –180 words in length. Marks will be deducted for any area of information that is omitted.

Marks

(15)

[END OF QUESTION PAPER]

[X062/12/01]

Page four

FOR OFFICIAL USE

Examiner’s Marks

A B

Total Mark

X062/12/02
NATIONAL QUALIFICATIONS 2012 FRIDAY, 1 JUNE 3.00 PM – 4.00 PM

RUSSIAN
HIGHER
Listening/Writing

Fill in these boxes and read what is printed below. Full name of centre Town

Forename(s)

Surname

Date of birth Day Month

Year

Scottish candidate number

Number of seat

Do not open this paper until told to do so. Answer Section A in English and Section B in Russian. Section A Listen carefully to the recording with a view to answering, in English, the questions printed in this answer book. Write your answers clearly and legibly in the spaces provided after each question. You will have 2 minutes to study the questions before hearing the dialogue for the first time. The dialogue will be played twice, with an interval of 2 minutes between the two playings. You may make notes at any time but only in this answer book. Score out any notes before you hand in the book. Move on to Section B when you have completed Section A: you will not be told when to do this. Section B Do not write your response in this book: use the 4 page lined answer sheet. You will be told to insert the answer sheet inside this book before handing in your work. You may consult a Russian dictionary at any time during both sections. Before leaving the examination room you must give this book to the Invigilator. If you do not, you may lose all the marks for this paper.

PB X062/12/02 6/310

*X062/12/02*

©

Section A Masha and Petya are discussing how Russians view sport. 1. What are the main sports practised in Russia in schools in (a) warm weather?

DO NOT WRITE IN THIS MARGIN

Marks

1

(b) winter?

1

2. (a) Why does Masha not enjoy PE at school?

2

(b) What problems do PE teachers face?

2

3. (a) Why do many young people go to the gym?

1

(b) What disadvantage is mentioned?

1

4. Why are skiing and skating still popular activities in Russia?

1

[X062/12/02]

Page two

DO NOT WRITE IN THIS MARGIN

Marks 5. According to Masha, why do many Russian footballers spend a large part of their careers abroad? 2

6. Give one reason why football sometimes has a poor reputation. 1

7. (a) What activity has more appeal to girls?

1

(b) Why is this?

2

8. Some Russians do not participate in sport. What does sport mean to them? 1

9. According to Masha, what prevents young Russians from succeeding in sport?

2

10. What steps is the government taking to encourage people to lead a more active life?

2

(20) [Turn over for Section B on Page four [X062/12/02] Page three

Section B Kaku[ rol; sport igraet v vawej ?izni* Hem e]\ vy zanimaetes; v svobodnoe vremq* Vy ?iv\te zdorovo* Napiwite 120 ?150 slov o svoix mneniqx?

Marks

10 (30)

USE THE 4 PAGE LINED ANSWER SHEET FOR YOUR ANSWER TO SECTION B

[END OF QUESTION PAPER]

[X062/12/02]

Page four

X062/12/12
NATIONAL QUALIFICATIONS 2012 FRIDAY, 1 JUNE 3.00 PM – 4.00 PM

RUSSIAN
HIGHER
Listening Transcript

This paper must not be seen by any candidate.

The material overleaf is provided for use in an emergency only (eg the recording or equipment proving faulty) or where permission has been given in advance by SQA for the material to be read to candidates with additional support needs. The material must be read exactly as printed.

PB X062/12/12 6/390

*X062/12/12*

©

Russian Transcript—Higher

Instructions to reader(s): The dialogue below should be read in approximately 5½ minutes. On completion of the first reading, pause for two minutes, then read the dialogue a second time. Where special arrangements have been agreed in advance to allow the reading of the material, those sections marked (m) should be read by a male speaker and those marked (f) by a female. Candidates have two minutes to study the questions before the transcript is read.

Masha and Petya are discussing how Russians view sport. (m) (f) Ma?wa, ska?i?, sport zanima?et va??noe me?sto v Rossi?i* ??to zavi?sit ot mno?gogo. Naprime?r, v wko?le u nas est; uro?ki fizkul;tu?ry. No oni? ne o?hen; intere?snye% v t\ploe vre?mq my zanima?emsq l\gkoj atle?tikoj v wko?l;nom dvore? i?li na bli?a?jwem stadio?ne, a zimo?j igra?em v basketbo?l i?li volejbo?l. Proble?ma v tom, hto net vy?bora, po/?tomu nam vsem sku?hno. Naw uhi?tel; ne o?hen; interesu?etsq svoe?j rabo?toj, i ne o?hen; vooduwevlq?et uheniko?v. (m) (f) Pohemu? /?to tak* Zna?ew;, neudivi?tel;no, tak kak zarpla?ty u uhitele?j v osnovno?m ma?len;kie. Mno?gie uheniki? ne xo?dqt na /?ti uro?ki, a ne?kotorym pro?sto ne oxo?ta pereodeva?t;sq. Oni? predpohita?[t de?lat; doma?wn[[ rabo?tu po drugi?m predme?tam. A vne wko?ly, kaki?mi vi?dami spo?rta oby?hno zanima?[tsq* Mno?gie molody?e l[?di zanima?[tsq v sportza?le, oso?benno te, kto xotq?t xorowo? vy?glqdet;. No, kone?hno, /?to dostu?pno ne vsem?hem lu?hwe sportza?l, tem doro??e aboneme?nt. E]\, mno?gie kata?[tsq na ly??ax i kon;ka?x potomu? hto zima? dli?nnaq. Te?nnis to??e populq?ren, no /?to do?rogo. Mno?gie ru?sskie sportsme?ny igra?[t za evrope?jskie koma?ndy i?li provo?dqt bo?l;wu[ hast; kar;e?ry za-grani?cej. Pohemu? tak* Q du?ma[, oni? predpohita?[t evrope?jskij stil; ?i?zni?oni? xotq?t stat; bo?lee izve?stnymi. Futbo?l associi?ruetsq s me?nee priq?tnymi soby?tiqmi, iz-za besporq?dkov, ko?torye ustra?iva[t futbo?l;nye fana?ty. Ka??etsq ma?l;hiki predpohita?[t zanima?t;sq spo?rtom. A de?vuwki?hem oni zanima?[tsq* Ta?ncy ha?sto privleka?[t de?vuwek, kak sovreme?nnye, tak i klassi?heskaq xoreogra?fiq. ??to skoree? isku?sstvo, hem sport. Tak kak bale?t v Rossi?i vsegda? ime?l otli?hnu[ reputa?ci[, mno?gie rodi?teli otda[?t svoi?x do?hek v bale?tnye wko?ly, nade?qs; odna??dy uvi?det; svoi?x dete?j na sce?ne Bol;wo?go Tea?tra. Kak ty shita?ew; sego?dnq v Rossi?i vse interesu?[tsq spo?rtom* Po-mo?emu ne vse zanima?[tsq spo?rtom, a udivi?tel;no bol;wo?e koli?hestvo l[de?j, ne o?hen; interesu?[]ixsq spo?rtom, smo?trqt sorevnova?niq, v ko?toryx vystupa?[t populq?rnye sportsme?ny. Proble?ma v tom, hto ne ka??dyj molodo?j helove?k ime?et vozmo??nost; na xoro?wee sporti?vnoe obrazova?nie. A e]\, tre?nery pro?sto ne zameha?[t tala?ntlivyx dete?j. Mno?gie tala?ntlivye de?ti osta[?tsq nezame?hennymi. Nade?[s;, /?ta situa?ciq izme?nitsq dosta?tohno sko?ro.

(m) (f)

(m)

(f)

(m) (f)

(m) (f)

[X062/12/12]

Page two

(m) (f)

Kaki?e me?ry prinima?et pravi?tel;stvo, hto?by l[?di veli? bo?lee zdoro?vyj o?braz ?i?zni* V razli?hnyx mass-me?dia dosta?tohno mno?go informa?cii o zdoro?vom o?braze ?i?zni?stat;i? v gaze?tax, pereda?hi po ra?dio i televi?deni[. Ta?k?e poqvlq?etsq vs\ bo?l;we i bo?l;we socia?l;noj rekla?my, naprime?r plaka?ty s devi?zom ?ska?i?? net ?kure?ni[?? na u?licax go?roda.

Click here to have a similar A+ quality paper

Order Now